wtorek, 22 kwietnia 2014

Stephan von Neidenburg

W 1994 roku w Posłańcu Warmińskim, obecnie będącym wkladką Gościa Niedzielnego, ukazał się artykuł profesora Stanisława Achremczyka "Nidzica - miasto graniczne". W artkule obszernie została przedstawiona sylwetka Stefana z Nidzicy (Stephan von Neidenburg).


Z czasów średniowiecza najsławniejszym mieszkańcem był urodzony ok.1412 roku Stefan z Nldzicy, syn Macieja herbu Bogoria, biskup chełmiński. Nauki szkolne pobierał początkowo w Nidzicy a później w innych miastach pruskich. W 1435 roku wyjechał na studia teologiczne i prawnicze do Wiednia. Ukończywszy je przyjął święcenia kapłańskie, wrócił do Prus i został pisarzem biskupa pomezańskiego. Niebawem jednak znalazł się na dworze wielkiego mistrza krzyżackiego. Na służbie zakonu pozostawał przez prawie trzydzieści lat. Reprezentował Zakon na zjazdach stanów pruskich a także w czasie rokowań z PoIską w latach wojny 13 letniej. Jako jeden z delegatów krzyżackich znalazł się w Toruniu w 1466 roku. Uczestniczył w rokowaniach polsko -krzyżackich zakończonych podpisaniem traktatu. Dyplomatyczne spotkania zbliżały Stefana do dworu polskiego, nic więc dziwnego, że w 1467 roku zaliczono go do stronników Kazimierza Jagiellończyka. Był w tym czasie kanonikiem warmińskim. Wraz z kilkoma innymi kanonikami poparł do godności biskupa warmińskiego, królewskiego kandydata Wincentego Kiełbasę. Kapituła warmińska sprzeciwiła się króIewskim planom w imię zachowania suwerenności Warmii. Wincenty Kiełbasa został biskupem chełmińskim. Biskupem warmińskim z wyboru kapituły został Mikołaj Tungen. Stefan z Nidzicy wyboru tego nie akceptował. Biskup Tungen rozgniewany na Stefana pozbawił go godności kanonika warmińskiego w 1479 roku. Za wstawiennictwem króla kanonię szybko odzyskał i awansował jeszcze wyżej. W końcu 1479 roku wybrano go biskupem chełmińskim. Stolica Apostolska wybór zatwierdziła, konsekracja na biskupa miała miejsce dopiero w sierpniu 1481 roku. Będąc biskupem chełmińskim zwołał synod diecezjalny, ufundował ołtarz dla kościoła w Lubawie i innych kościoów, wspólnie z biskupem pomezańskim w 1486 roku rozpoczął proces beatyfikacyiny Doroty
z Mątowów uważanej za patronkę kobiet i matek morza. Do śmierci był lojaInym poddanym króIów polskich, co nie przeszkadzało mu być obrońcą praw I przywilej6w prowincji pruskiej. Zmarł w połowie grudnia 1495 roku w Lubawie, pochowany w Chełmnie.

Trzydzieści lat po śmierci biskupa Stefana mieszkańcy Nidzicy przeszli z wyznania katolickiego na ewangelickie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz