sobota, 31 maja 2014

Z lat wojny

    Przedstawiam kilka fragmentów książek dotyczących prac przymusowych przez jeńców wojennych na naszym terenie. 
  Jak wspominał Leonard Pawłowski, jeńcy francuscy uciekali z Nidzicy wykorzystując transporty kolejowe jadące na zachód. Zaopatrzeni w wodę zmagazynowaną w dętkach samochodowych i zapasem czekolad uciekali z Prus Wschodnich.

Jan BoenigkStosunek ludności miejscowej do polskich jeńców wojennych i robotników .przymusowych.
... Tak potraktowany został działacz plebiscytowy Wiatalis Hanowski z Browiny koło Nidzicy. Zapłacił życiem za goszczeniem w swoim domu jeńców polskich i umożliwienie im listownych kontaktów z rodzinami. Wyrokiem sądu w Królewcu skazany został na pięć lat więzienia. Choć zwolniony w skróconym terminie, był tak zmaltretowany, że umarł w kilka tygodni po opuszczeniu więzienia.
Robotnik folwarczny z Orłowa  koło Nidzicy (Adolf Szczodrak por.str.260), będąc palaczem w miejscowej szkole, w trakcie rozmowy z grupą jeńców, o których wiedział, że byli nauczycielami, tak powiedział:Wy ze szkoły i ja ze szkoły. Gdy wojna się skończy wy tu przyjdzieta i bandzieta szulspektorami> Nie zapomnijta i o mnie.
Fryda Krzykowska, z domu Kulka, z Wierzbowa pod Nidzicą skazana została na 10 lat więzienia. Jej jedynym przewinieniem było to, że na spotkaniu towarzyskim u przyjaciółki, Sankowskiej, tańczyła z jeńcem polskim. Prasa określiła Krzykowską mianemeine würdenlose Frau- kobietą bez godności. Sankowska została skazana na pięć lat więzienia, a łagodniejszy  wymiar kary w porównaniu do Krzykowskiej tłumaczono tym, że Sankowska pochodziła z Łodzi i przed wyjściem za mąż posiadała obywatelstwo polskie. W gruncie rzeczy aktualnie obie miały obywatelstwo niemieckie, z tym że pierwsza urodziła się w zaborze pruskim, stąd była obywatelką tego kraju od  urodzenia.

Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945pod red. Czesław Pilichowski PWN  1979
    Nidzica
-Oddział roboczy jeńców nie ustalonej narodowości obozu w Olsztynku- Komando nr 1/201 Stalag IB Hohenstein   
    Oddział 13.05.1942 wizytowany był przez MKCK
-Obóz przejściowy. Przebywali w nim robotnicy przymusowi, głównie z okupowanych terenów ZSRR
-Więzienie sądowe_ Gerichtsgefängnis. Przeznaczone było dla mężczyzn z okręgu sądu obwodowego w Nidzicy, skazanych na krótkie kary więzienia i aresztu.
Frąknowo
-Oddział roboczy jeńców nie ustalonej narodowości obozu w Olsztynku- Kommando Stalag IB Hohenstein
   Wizytowany 16-21.09.1943 przez MKCK.
-Oddział roboczy jeńców nie ustalonej narodowości obozu w Olsztynku- Kommando Stalag IB Hohenstein. Wizytowany 9.03.1943 przez MKCK
Janowiec Kościelny
-Areszt żandarmerii. Mieścił się w budynku szkoły powszechnej. Więźniów wysyłano do obozów, m.in. do obozu w Działdowie.
Kownatki
-Oddział roboczy jeńców nie ustalonej narodowości obozu w Olsztynku. 16-21.09 1943 był wizytowany przez MKCK
Waplewo
-Oddział roboczy jeńców nie ustalonej narodowości obozu w Olsztynku. 9.03.1943 wizytowany przez MKCK
Żelazno
-Oddział roboczy jeńców nie ustalonej narodowości obozu w Olsztynku. Wizytowany przez MKCK 9.03.1943

Z. LietzObozy jenieckie w Prusach Wsch.1939-45Warszawa 1982
    W tym samym roku [1940] nie powiodła się ucieczka czterech polskich jeńców z Wierzbowa pod Nidzicą, których po siedmiu dniach tułaczki bez znajomości terenu, języka niemieckiego i żywności ujął patrol policji...
...    Każde z miast powiatowych, które zgłosiło zapotrzebowanie na siłę roboczą, otrzymywało byłych jeńców...1.06.1940r. Nidzica otrzymała 657 jeńców (patrz Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3/76)
...     W 1939 roku obóz w Olsztynku miał przejściowo podobóz z Żelaźnie w którym zgrupowano 1350 jeńców polskich.
...    W początkowym okresie istnienia obozu przejściowego w Olsztynku znajdowało się w nim 3 księży (m.in. ks. Biały z Janowa, bity i poniewierany przez wachmanów).
...   Stalag IB obejmował drużyny m.in.:Franknowo, Załuski, Żelazno, Waplewo, Bolejny
...  Od jesieni 1944 jeńców z obydwu obozów macierzystych dowództwo I okręgu wojskowego skierowało do kopania rowów przeciwczołgowych i przeciwpiechotnych.
Wśród drużyn Stalagu IB były drużyny niewielkie, takie jak w Wólce Orłowskiej (6 jeńców), Łynie (14 jeńców), Radominie (5 jeńców), Orłowie (14 jeńców), Kozłowie (13 jeńców) czy Nidzicy (15 jeńców), ale obok nich istniały ogromne kompanie robocze (Nidzica- 790 jeńców francuskich)piątek, 30 maja 2014

Komitet Obywatelski "Solidarność"

    W Nidzicy Komitet Obywatelski "Solidarność" początkowo spotykał się na plebanii u księdza Wł. Sudzińskiego, później w wynajmowanym od Urzędu Gminy i Miasta lokalu w obecnym budynku Starostwa. Członkowie KO"S" po wyborach 1989 r. przygotowywali się do wyborów samorządowych w maju 1990 r. Wydelegowani członkowie KO"S" brali udział w pracach komisji i sesjach Rady Gminy i Miasta. Rozpoczęto wydawanie Wiadomości Nidzickich, pierwszej gazecie lokalnej w mieście. Członkowie KO"S" opodatkowali się i z tych pieniędzy opłacano m.in.wynajmowany lokal, kupowano papier do druku, wykonano tablicę ogłoszeniową, przekazywano część środków na działania Rządu. 

 Spotkanie z kandydatami do Sejmu i Senatu desygnowanymi przez KO"S" w nidzickim ratuszu.
 Pierwsze spotkania nidzickich członków KO"S" na plebanii. Wśród uczestników ksiądz Stanisław Tkacz.
 W spotkaniu uczestniczy ksiądz Władysław Sudziński. Przed kościołem prowadzono podczas niedzielnych mszy sprzedaż m.in. książęk, znaczków, kaset magnetofonowych, przeznaczając zyski z tej działalności na przygotowania do wyborów. Komitet Wyborczy prowadził także bibliotekę wydawnictw niezależnych.


czwartek, 29 maja 2014

Wybory 4.06.1989

  Wybory parlamentarne tzw. kontraktowe, które odbyły się 4 i 18 czerwca 1989 roku, zmieniły oblicze Polski. Z tego okresu pozostały w moich zbiorach niektóre ulotki i plakaty. Niewielka grupa osób, także w Nidzicy podjęła się rozprowadzania ich. W czasie wyborów członkowie Komitetu Obywatelskiego pracowali w komisjach wyborczych, a część występowała jako mężowie zaufania w tych komisjach. 


środa, 28 maja 2014

Wybory samorządowe 27.05.1990


      27 maja 1990 r. Wybory samorządowe. Były to pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory w III RP.
    Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce, po ponad 50 latach przerwy, było możliwe dzięki uchwaleniu przez sejm „kontraktowy” 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym. Dała ona podstawy społecznościom lokalnym do zarządzania częścią spraw publicznych, gminy otrzymały własne źródła dochodów i możliwość decydowania o wydatkach.
  Frekwencja wyborcza wynosiła 42 proc.
     W wyniku wyborów poszczególne komitety otrzymały następujące poparcie: 
Komitety Obywatelskie "Solidarność" - ok. 53,1 proc. głosów; 
lokalne komitety wyborców - 24,7 proc. głosów; 
Polskie Stronnictwo Ludowe - 4,3 proc. głosów; 
Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej - 2,7 proc. głosów; 
Stronnictwo Demokratyczne - 2,1 proc. głosów; 
Konfederacja Polski Niepodległej - ok. 1 proc. głosów.

Przypominam Gazetkę Wyborczą rozprowadzaną przez nidzicki Komitet Obywatelski "Solidarność", w którym zaprezentowano kandydatów do Rady Gminy i Miasta z tego ugrupowania.


Kandydaci Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" z posłanką Grażyną Langowską po spotkaniu przedwyborczym z mieszkańcami.
Członkowie KO "S" przekonują mieszkańców Nidzicy do głosowania w wyborach samorządowych.

wtorek, 27 maja 2014

Przejęcie władzy cywilnej w Niborku

   


Wczoraj minęła rocznica przekazania administracji cywilnej powiatu przez  Komendanta Wojennego Nidzicy mjr. Iwana Zejnałowa. 
 Oto meldunek Starosty Powiatowego Stanisława Łopatowskiego (pod tym nazwiskiem władzę w powiecie nidzickim sprawował Edward Małłek 1908-1995).
Melduje, ze w dniu 27.5.1945 r. odbylo się oficjalne przejecie administracji cywilnej pow. Niborskiego z rak Komendanta Wojennego.  Uroczystość odbyła się na rynku w Niborku udekorowanym portretami dostojników polskich i rosyjskich, transparentami, chorągwiami i zielenią.   W uroczystości wzięli udział: Oddziały wojska miejscowego garnizonu, Kompania kolejarzy sowieckich z orkiestrą, Kompania Milicji Obywatelskiej, zaproszeni goście w osobach: Ob.ob. Starosty Powiatowego w Mławie, Przewodniczącego Pow.Rady Narodowej w Mławie, Burmistrza m. Mławy, przedstawiciele organizacji politycznych i społecznych, orkiestra Straży Pożarnej z Mławy, oraz ludność cywilna pow. mławskiego i niborskiego. Ogółem brało udział w uroczystości około 5.000 osób, prócz wojska.   O godz.13-stej rozpoczęła się oficjalna cześć uroczystości. Przemówienie powitalne wygłosił mjr.OSIEROW, a KOMENDANT Wojenny- ZEJNALOW w krótkich lecz treściwych słowach przekazał administracji ...cim władzom cywilnym, nazywając tan dzień historycznym w rozwoju stosunków Polsko-Sowieckich. Po nim przemawiali :Starosta Powiatowy w Niborku, pulk. Armii Czerwonej DIERUNOW, ks. Proboszcz niborski, Starosta Powiatowy w Mławie KAZMIEROWICZ,burmistrz m. Mławy CHRZCZON, Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Mławie JABLOŃSKI, mjr. Armii Czerwonej SIWOJEDOW i jeden z urzędników Starostwa w Niborku.   Wszyscy mówcy podkreślali wybitny udział armii Czerwonej w oswobodzeniu Ziem Polskich z jarzma hitlerowskiego najeźdźcy i ziem tych przyznanych Polsce-wspólny wysiłek Narodu sowieckiego i polskich organizacji bezpieczeństwa i odbudowie kraju i szereg aktualnych ...dnien i potrzeb powiatu.    Po przemówieniach odbyła się defilada wojska,milicji i ludności cywilnej.   Po defiladzie odbyl się w miejscowym parku koncert chóru rosyjskiego,trwający do godz.17-tej t.j. do końca trwania uroczystości.   Ogólnie panował nastrój poważny,wznoszono okrzyki i hasła przyjmowane z entuzjazmem. Z pośród tłumu rzucane były również hasła solidaryzujące się z polityka obecnego Rządu. Żadnych wystąpień w charakterze anty-państwowym i antyrządowym nie było.    Zgodnie z życzeniem komendanta Wojennego w najbliższych dniach odbędą się wiece propagandowe osobno we wszystkich zamieszkałych osiedlach,podczas których oficjalnie będę przejmował administracji poszczególnych ośrodków przemysłowych i osiedli.-               
       Starosta Powiatowy                
  /St. Lopatowski/Wspomnienia E. Małłka
http://diec.mazurska.luteranie.pl/pl/biuletyn/MTE_2011_01_89.htm