środa, 26 marca 2014

Gniazdo Sokole w Turowie Andrzej Gąsiorowski w Komunikatach Warmińsko- Mazurskiech w 1981 zamieścił pracę „Rola sokolich towarzystw gimnastycznych” , w której wymienił działające struktury tej organizacji w naszym rejonie.
  " Na terenie Prus Wschodnich organizacja ta do 1919 roku była nieznana. Powodem była mała aktywność narodowa miejscowych Polaków, którzy dyskryminowani przez władze pruskie nie byli w stanie powołać do życia własnych stowarzyszeń i niezależnych struktur organizacyjnych.Sokółpojawił się w 1919 roku wraz z powstaniem na tych terenach stowarzyszeń, szkół, instytucji gospodarczych. Koła Sokole zakładali działacze z innych terenów, którzy zostali skierowani do Prus Wsch.
s.351   W powiecie nidzickimSokółprowadził działalność, w ścisłej współpracy ze Strażą Mazurską. Razem placówki te skupiały około 130 członków pochodzących z ponad 20 różnych miejscowości powiatu. Skupieni byli oni w trzech okręgach, którymi kierowali: Józef Świtalski zamieszkały w Turowie, Karol Lipiński z Napierek i Krystan Orzechowski z Dłużka. Największą popularnośćSokółzyskał sobie w Browinach, Nidzicy, Turowie, Gardynach, Piotrowicach, Napierkach i Orzechowie. Doniosłą rolę w kształtowaniu ruchu sokolego w powiecie nidzickim odegrał przybyły z Westfalii Franciszek Lewandowski. był on znanym działaczem Towarzystwa gimnastycznegoSokółna emigracji. Jego doświadczenia miały ogromne znaczenie, niestety należał on do nielicznych osób na Mazurach, które mogły zająć się pracą i prowadzić we właściwym kierunku. Wśród miejscowychgniazd sokolichwłaściwie tylko okręg w Turowie zasługuje na uwagę. Skupiał on ponad 50 członków z Turowa i okolic, którzy początkowo z zapałem wykonywali ćwiczenia kolumn marszowych, uczyli się pieśni polskich, odbywali zajęcia sportowe, majówki i zabawy taneczne. Imprezy tego typu, przeprowadzone między innymi 23 i 29 czerwca 1920r., miały duży wpływ na przebieg polskiej akcji propagandowej.(Cen. Arch.Woj.Biuro Plebiscytowe O/II 6.7 rap z 23 i 29VI1920)".

Warto przypomnieć tu dziesięć przykazań polskiego Sokoła:
 1.Nie będziesz miał innych ojczyzn, jak tylko Polskę jedną i nierozdzielną.
 3.Nie pozwolisz brać nadaremno imienia ojczyzny swojej na pokrycie wstecznictwa, służalstwa i despotyzmu.
 6.Będziesz pamiętał o wszystkich rocznicach narodowych, święcić je będziesz w gnieździe twoim i drugich do święcenia pobudzać będziesz.
 9.Czcij i kochaj ojczyznę twoją, abyś sam na miłość i cześć zasłużył.
10.Nie zabijaj ducha narodu twego.
11.Nie kochaj obcej mowy, nie przekładaj jej nad polską.
12.Nie okradaj narodu twego z chwały i marzenia.
13.Nie przekręcaj i nie poniewieraj dziejów ojczystych.
14.Nie pożądaj łaski wrogów twojej ojczyzny.
15.Ani godności, an

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz